Breaking

Friday, July 1, 2016

Ano ang dapat kong gawin sa SSS ko kung may mga pagbabago sa aking personal na record?

Ano ang dapat kong gawin sa SSS ko kung may mga pagbabago sa aking personal na record?Pagbabago sa iyong talaan ay dapat na iniulat agad sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS sa pamamagitan ng pagsusumite ng Data Baguhin ng Miyembro Request ( SS Form E -4) at ang mga kinakailangang mga sumusuportang dokumento : Change of civil status mula Single sa Kasal - Kasal contractChange ng katayuang sibil mula sa Married sa Single - Death certificate ( kung dahil sa pagkamatay ng dati iniulat asawa) ; Certificate of Finality ng annulment o atas ng DivorceNew / karagdagang / pagbabago ng dependents / beneficiaries - Birth o Baptismal Certificate ( s) ng mga bata o kasal kontrata para spouses Correction ng pangalan / petsa ng kapanganakan - Birth o Baptismal Certificate o unexpired Passport


No comments:

Post a Comment

Itanong mo, Sagot Agad